JUST ONE LOOK
the purpose of our work is to rid humanity of the fear of life, one person at a time
Just One Look Method Testimonials Getting Help Blog & Podcast Articles Forum Donate Newsletter Books Videos International
Download the free PDF ebook: The Just One Look Method  (314 Kb)
Die Nur-ein-Blick-Methode (439 Kb)
Il Metodo Just One Look (333 Kb)
МЕТОД «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» (699 Kb)

Copyright Information

Unless otherwise noted, all the text, audio and video content available free of charge on justonelook.org is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

You are free:

 • to Share — to copy, distribute, display, and perform the content offered on this website, such as audio recordings, excerpts, articles, videos, photos, transcriptions, translations, etc.),

Under the following conditions:

 • Attribution. If you share any of the content presented on our website, you must attribute the work in a way that it can be easily seen, but not in any way that suggests that we endorse you or your use of the work. When quoting excerpts from texts, articles, transcriptions, or translations, please include a note containing the name of the author, the title of the piece it has been taken from, and a link to our website. For videos and audios, please indicate the title of the video or audio, the name of the author and include a link to our website.

 • Noncommercial. You may not use any work presented here for commercial purposes.

 • No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon any of the content presented on this website.

For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.

Any of the above conditions can be waived if you get permission from us.

Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

Your fair use and other rights are in no way affected by the above. This is a summary of the Legal Code (the full license).

For questions regarding copyright issues, please contact us at info@justonelook.org.

Уведомление об авторских правах

Все тексты, аудио- и видеозаписи доступны на веб-сайтах и justonelook.org под лицензией Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных)

Вы можете свободно:

 • Совместное использование - копировать, размножать, представлять и выставлять на показ содержание этого веб-сайта в аудиозаписях, выдержках, статьях, видеозаписях, транслитерациях, переводах, на фотографиях, и т.д.

На следующих условиях:

 • Признание авторства. Если вы заимствуете содержание, представленное на нашем веб-сайте, вы должны указать авторство таким образом, чтобы оно было доступно для читателя или слушателя, но в то же время так, чтобы это не выглядело, будто мы поддерживаем использование вами нашей работы. При использовании цитат из текстов, статей, транслитераций или переводов, пожалуйста, делайте сноску с указанием имени автора, названия статьи или отрывка, откуда взята эта выдержка, и ссылку на наш веб-сайт. При использовании видео- и аудиоматериалов, пожалуйста, указывайте название видео- или аудиозаписи, имя автора и ссылку на наш веб-сайт.
 • Некоммерческое использование. Не допускается использование каких-либо работ, представленных здесь, с коммерческой целью.
 • Без видоизменений. Не допускается изменять, преобразовывать или использовать в качестве основы содержание, представленное на этом веб-сайте.

В случае повторного использования или рапространения наших материалов вы должны четко указать лицензионные условия данной работы и указать ссылку на этот веб-сайт.

Любые из указанных выше условий могут быть отменены в случае получения разрешения у владельца авторских прав.

Содержание данного кодекса ни в коей мере не подрывает и не ограничивает моральных прав автора.

Все вышесказанное не может нанести вам или другим ваши правам никакого вреда при правомерном использовании данного материала. Этот текст является кратким изложением Правового кодекса (полный текст кодекса)

По вопросам авторских прав обращайтесь по адресу: info@justonelook.org.

Eigendomsbepalingen

Alle teksten, beeld- en geluidinformatie die op de en justonelook.org -websites openbaar gemaakt worden, zijn gebruiksrechtelijk onderworpen aan de Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0)

Het staat u vrij om:

 • de inhoud van deze website,
 • zoals beeld- en geluidopnamen, uittreksels, artikelen, foto's, transcripties, vertalingen enzovoort te kopiëren, verspreiden, afbeelden en of ten gehore te brengen,

onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding. Als u iets van de inhoud van deze website op een van bovengenoemde wijzen wenst te delen, dient u de bron ervan te vermelden,maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de maker of licentiehouder instemt met uw werk of uw gebruik van het materiaal. Indien teksten, artikelen, transcripties, vertalingen of citaten daaruit worden gebruik, vermeld dan de naam van de auteur, de titel van het originele document en een link naar onze website. Vermeld bij beeld- en geluidopnamen of fragmenten daaruit de naam van de auteur en voeg een link toe naar onze website.

 • Niet-commercieel. Het is niet toegestaan enig hier gepresenteerd materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • Geen afgeleide werken. Het is niet toegestaan het op deze website gepresenteerde materiaal op welke manier dan ook te wijzigen of bewerken.

Bij hergebruik of verspreiding dient u de licentievoorwaarden van dit materiaal kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen, is door middel van een link naar deze webpagina.

De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken. Oprecht gebruik en andere rechten komen op geen enkele wijze in het geding door het bovenstaande. Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet. Dit is een vereenvoudigde (human-readable) weergave van de volledige juridische overeenkomst.

Voor vragen over eigendomsrechten gelieve contact met ons op te nemen met via info@justonelook.org.

Informationen zum Urheberrecht

Alle Text-, Audio- und Videoinhalte, die auf den Webseiten und justonelook.org verfügbar sind, stehen unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Lizenz.

Sie dürfen:

 • die Inhalte, wie Audio- und Videoaufzeichnungen, Artikel, Bilder, Transkriptionen, Übersetzungen usw., vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen

sofern Sie die folgenden Bedingungen einhalten:

 • Namensnennung. Wenn Sie Inhalte, die auf unseren Webseiten bereitgestellt werden, vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, müssen Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers dergestalt nennen, dass er leicht erkennbar ist, nicht aber dergestalt, dass irgendeine Verbindung zum Autor/Rechteinhaber oder eine Unterstützung oder Billigung durch ihn angedeutet wird. Wenn Sie aus Texten, Artikeln, Transkriptionen oder Übersetzungen zitieren, fügen Sie bitte einen Vermerk bei, der den Namen des Autors, den Titel des zitierten Werkes sowie einen Link zu unserer Webseite enthält. Bei Video- und Tonaufzeichnungen geben Sie bitte den Titel der Video- oder Tonaufzeichnung sowie den Namen des Erstellers/Urhebers an und setzen Sie einen Link auf unsere Webseite. 

 • Keine kommerzielle Nutzung. Die auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalte dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

 • Keine Bearbeitung. Die auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalte dürfen nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden. 

Im Falle einer Wiederverwendung oder Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf diese Seite einzubinden.

Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.

Diese Lizenz beeinträchtigt oder beschränkt nicht das Urheberpersönlichkeitsrecht.

Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder aufgrund gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als grundsÄtzliche Doktrin des fair use etabliert), werden durch Obiges in keiner Weise beeinträchtigt. Dies ist eine Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages.

Bei Fragen zum Urheberrecht setzen Sie sich bitte unter info@justonelook.org mit uns in Verbindung.

Droits d'Auteur

Tous les textes, les enregistrements sonores et les vidéos présentés sur le site  justonelook.org sont mis à disposition selon les termes du contrat Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Vous êtes libre :

 • De reproduire, distribuer et communiquer le contenu offert gratuitement sur ce site web, tel que des enregistrements sonores, des textes, des traductions, des articles, des photos, des transcriptions, des traductions, etc.)

Selon les conditions suivantes :

 • Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de façon facilement visible, mais vous ne devez pas le faire d'une manière qui suggérerait que nous vous soutenons ou approuvons votre utilisation de l'oeuvre. En présentant des citations de nos livres, textes, articles, transcriptions, traductions, etc., vous devez ajouter une note contenant le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvre citée, et un lien vers notre site. Pour les vidéos et les enregistrement sonores, vous devez indiquer le titre de l'oeuvre, le nom de l'auteur et vous devez ajouter un lien vers la page sur notre site où se trouve la pièce.

 • Pas d'Utilisation CommercialeVous n'avez pas le droit d'utiliser les créations présentées sur ce site à des fins commerciales.
 • Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter aucune partie du contenu offert sur notre site.

A chaque réutilisation ou distribution d'une des oeuvres présentées ici, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur.

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat en anglais).

Si vous avez des questions à propos des droits d'auteur, veuillez nous écrire à info@justonelook.org.

Direitos Autorais

Os direitos de utilização dos textos, gravações em áudio e vídeo oferecidos gratuitamente no website justonelook.org são concedidos mediante o Contrato Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Você pode:

 • Copiar, distribuir, exibir e executar as obras oferecidas neste website, tais como gravações em áudio e em vídeo, passagens extraídas de textos, fotografias, artigos, transcrições, traduções, etc.).

Sob as seguintes condições:

 • Atribuição. Se você distribuir, exibir, ou executar qualquer obra ou trecho de obra contida neste website, você deve dar crédito ao autor original, de modo que possa ser visto facilmente, porém de nenhuma maneira que possa sugerir que John Sherman endossa você, o seu trabalho ou o uso que você venha a fazer da obra em questão. Ao fazer citações de textos, artigos, livros, transcrições, traduções, etc., inclua uma anotacão contendo o nome do autor, o título da obra da qual foi retirada a citação, e inclua um link para o nosso website. Ao distribuir vídeos ou gravações em áudio, indique o título do vídeo ou áudio, o nome do autor, e inclua um link para a página onde a referida obra é apresentada em nosso website.

 • Uso Não-Comercial.Você não pode utilizar nenhuma obra oferecida neste website com finalidades comerciais.

 • Vedada a Criação de Obras Derivadas. Você não pode alterar, transformar ou criar outra obra com base nas obras apresentadas neste website.

Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para o público quais são os termos da licença desta obra. A melhor maneira de fazer isso é com um link para esta página.

Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que você obtenha permissão do autor.

Nenhum elemento desta licença impinge ou restringe os direitos morais do autor.

Quaisquer direitos de uso legítimo (ou "fair use") concedidos por lei, ou quaisquer outros direitos protegidos pela legislação local, não são em hipótese alguma afetados pelo disposto acima. Este é um sumário para leigos da Licença Jurídica (em inglês).

Para dúvidas relacionadas a direitos autorais, entre em contato conosco através do email info@justonelook.org.